همایش نوزدهم مهر ماه 98

همایش نوزدهم مهر ماه 98

روز جمعه 19 مهر ماه، همایش شناخت تفاوت های شخصیتی بر اساس نماد های اسطوره ای برگزار شد.

عکس های همایش نوزدهم مهر ماه را مشاهده میفرمایید: